Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Bir İşletmenin Tasarım Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler:

1) 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Tasarım Merkezlerinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eş değer Tasarım personeline sahip olunması

2) Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

3) Başvuru yapan işletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,,

4) Tasarım merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,

5) Tasarım merkezinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,

6) Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

(a) İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla tasarım merkezinin bulunması durumunda, her tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

(b) Münhasıran Tasarım faaliyetinde bulunmak üzere tasarım merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Tasarım Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

TASARIM MERKEZİ MUAFİYETLERİ NELERDİR ?

5746 sayılı kanun ile Tasarım merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir.

  • Tasarım İndirimi
  • Gelir Vergisi Stopaj Teşviki
  • Sigorta Prim Desteği
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Gümrük Vergisi Teşviği
  • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnası

TASARIM MERKEZİ MUAFİYETLERİ

Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.

Kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin  %50’si teşvik kapsamındadır.

Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları süre oranı üzerinden hesaplanan Damga Vergisinin tamamı teşvik kapsamındadır.

Tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Tasarım merkezlerine siparişe dayalı olarak yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan %50 oranında faydalanabilmektedir. Faaliyetleri gerçekleştiren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan faydalanabilirken, siparişi veren firma Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Damga Vergisi indiriminden faydalanabilmektedir.

Tasarım Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1.Tasarım Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,

2.Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,

3.Tasarım Merkezi proje grubunun kurulması,

4.Tasarım Merkezi organizasyonunun kurulması,

5.Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;

a.Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,

b.Şirket hesap planının yapılandırılması,

c.Tasarım Merkezi bütçe –kontrol sistemi.

6.Tasarım stratejisinin oluşturulması,

7.Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,

8.Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,

9.Başvuru onayını müteakip;

-Tasarım Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,

-İzleme,değerlendirme ve raporlama,

-Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat,

-Tasarım vergi indiriminin hesaplanması, ve;

-Tasarım Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.