Tekno Yatırım Destekleri

TEKNOYATIRIM DESTEKLERİ

Programın Amacı:  Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürün ticarileştirmesi

-Ülke ekonomisine katma değer oluşturulması

-Uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi

-Küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi

Kimler Başvurabilir? 

-En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında Ar-Ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış olanlar

-Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne ait, “İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,

-En fazla 12 ay önce TGB’lerde yatırım izni ve/veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor alanlar

Ne Zaman Başvurulabilir? 

-Başvuru zamanları çağrı bazlı olarak değişmektedir.

-Proje Bütçesi:

 1. Makine Ve Teçhizat Desteği: Küçük İşletmeler: %40 Hibe (Hibe tutarı 5.000.000 TL’yi geçemez)

-Orta İşletmeler: %30 Hibe (Hibe tutarı 4.000.000 TL’yi geçemez)

-Büyük İşletmeler: %10 Hibe (Hibe tutarı 2.000.000 TL’yi geçemez)

 

 1. Kredi Faiz Desteği: Orta ve küçük işletmeler yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TL’ye kadarlık kısmı destek kapsamında değerlendirilecektir.

 

 1. İşletme Giderleri Desteği:

-Küçük işletmelere en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

-Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75’i kadar hibe  -Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar hibe

-Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar hibe Proje Destek Süresi:  Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir)

-Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,  İşletme Gideri Destek unsurunda ise 1 yıldır.

Bakanlık tarafından istenen belgeler işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından sağlanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

Başvuruların ön değerlendirmesi, belgelerin tamlığı ve doğruluğu yönünden Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Ön değerlendirmeden geçen başvurular Değerlendirme Komisyonu tarafından;     -Makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yönden değerlendirilir.

Tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır ve karar alınır.

 • Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri
 • Ana makine ve teçhizat bedelleri
 • Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
 • Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
 • Montaj giderleri ve kira
 • Arsa bedeli
 • Arazi düzenleme giderleri
 • Bina-inşaat giderleri
 • Ulaştırma giderleri
 • Taşıt araçları giderleri
 • Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler
 • Beklenmeyen giderler
 • Kuruluş dönemi faiz giderleri
 • İşletme dönemi faiz giderleri
 • Amortismanlar
 • Bakım ve onarım giderleri
 • İşletmeye alma giderleri
 • Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri
 • İkinci el ve ya kullanılmış makine/teçhizat içeren yatırımlar