Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler:

 • Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eş değer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
 • Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
 • İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır.

Başvuru Zamanı: İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Bu avantajlardan yararlanabilmek içinse, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na proje ve Ar-Ge iş planı hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Şirketinizin Ar-Ge merkezine tanıtan bu haklardan zamanında ve sorunsuzca yararlanabilmesi için bu sürecin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlığımız A’dan Z’ye projenin başından sonuna kadar müşterimizle beraber yürüme biçimindedir.

AR-GE MERKEZİ MUAFİYETLERİ NELERDİR ?

Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya Hak Kazanan firmaların Faydalandığı temelde 7 farklı destek unsuru vardır.

 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta İşveren Primi Desteği
 • Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimi
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Temel Bilimler Personel İstihdamı Desteği
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Desteği

AR-GE MERKEZİ MUAFİYETLERİ

Ar-Ge Merkezlerinde personeli ar-ge faaliyetlerinde geçirdiği süre boyunca Gelir Vergisi, personelin eğitim durumunda göre muafiyet kapsamındadır.

Eski kanunda Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen süre sınırlı olarak Muafiyet Kapsamında iken Yeni Kanunla dışarıda geçirilen süre de sınırsız olarak Muafiyetten faydalandırılabilmektedir.

Bu kapsamda Doktoralı ve Temel bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) alanlarında Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95,

Yüksek Lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90,

Diğer personel için %80 oranında

Personellerin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ayırdıkları süre oranıyla gelir vergisinden müstesnadır.

Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin elde ettikleri ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı teşvik kapsamındadır. Aynı şekilde dışarıda geçirilen sürenin ar-ge faaliyetleriyle ilişkili olması durumunda bu muafiyetten faydalanabilinmektedir.

İşletmelerde çalışan kamu personeli, çırak, stajyer, mesleki eğitim gören öğrenciler için sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanamaz.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamında aşağıda belirtilmiş gider kalemlerinde harcamalar matrahtan düşülerek indirim konusu yapılmaktadır.

Bu kapsamda değerlendirilen harcamalar ise,

İlk madde ve malzeme giderleri,

Amortismanlar,

Personel giderleri,

Genel giderler,

Dışarıdan alınan fayda ve hizmetler,

Vergi, resim ve harçlar

Ar-Ge merkezlerinde aşağıdaki göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının  %50’si kadar ek indirime konu edilmektedir.

 • Ar-Ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içindeki payı
 • Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı
 • Uluslararası destekli proje sayısı
 • Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
 • Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
 • Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Ar-Ge ve Tasarım Personellerine bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

İstisna uygulamasına konu olan kağıtlar ve istisna uygulamasına teşkil eden belgeler 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

İşletmeler başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi E-Başvuru Uygulaması üzerinden Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, uygun bulunması halinde onaylayarak aynı iş günü içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirir.

Ar-Ge Merkezlerinde çalışan matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun personeller için asgari ücret tutarında 2 yıl boyunca bakanlık tarafından destek verilmektedir. Bu kapsamda desteklenen personelin sayısı ar-ge merkezi toplam personel sayısının %10 unu aşamaz.

Ar-Ge Merkezleri siparişe dayalı olarak gerçekleştirdikleri ar-ge faaliyetlerinden elde edilen ürünün satışında kendi istemleri durumunda Ar-Ge Harcamaları indirimini müşterileri ile paylaşabilmektedirler. Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece %50 si bu merkezler tarafından, kalan %50’si siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınır.

Siparişi veren tarafın gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmaması halinde harcamanın tamamını Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri indirebilir.

AR-GE MERKEZİNDE YENİLİK FAALİYETİ OLARAK HANGİ ÇALIŞMALAR KABUL EDİLMEKTEDİR?

Ar-Ge Merkezlerinde yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında açılan projeler kapsamında ve bu projelerle ilişkilendirilerek  yapılmış olması gerekir.

İnovatif yöntemlerle yeni ürünler, sistemler, yazılım geliştirmeleri, malzemeler, cihazlar, ekipman, prosedür ve sistemlerin geliştirilmesi ve yeni teknikler ve prototipler üretilmesi ar-ge merkezi faaliyetleri arasına girmektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmanın risk faktörleri taşıması ve ürün,sistem veya proseste katma değer yaratması son derece önemlidir.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

1.Ar-Ge Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,

2.Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,

3.Ar-Ge Merkezi proje grubunun kurulması,

4.Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması,

5.Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;

a.Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,

b.Şirket hesap planının yapılandırılması,

c.Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.

eğitimleri.

6.Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,

7.Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,

8.Başvuru,takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,

9.Başvuru onayını müteakip;

-Ar-Ge Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,

-İzleme,değerlendirme ve raporlama,

-Bağlı bulunulan vergi dairesi ile SGK kurumuna müracaat,

-Ar-Ge vergi indiriminin hesaplanması, ve;

Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ,yönetim eğitimleri.